Naše zásady pro zpracování osobních údajů

Zásady AUSTRO Baumaschinen s.r.o. pro zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů fyzických osob je považována za přirozenou povinnost společnosti AUSTRO Baumaschinen s.r.o., související s její podnikatelskou činností. S osobními údaji je nakládáno výhradně v souladu s platnou legislativou.

Tyto zásady poskytují základní informace o:

1. rozsahu shromažďovaných osobních údajů,
2. prostředcích zpracování osobních údajů,
3. zdrojích osobních údajů,
4. účelech, k jakým jsou využívány,
5. způsobech zajištění ochrany osobních údajů,
6. subjektech, kterým jsou poskytovány,
7. možnostech subjektu osobních údajů při zpracování a předávání osobních údajů,
8. místě, kde lze získat informace o zpracovávaných osobních údajích,
9. formě informování o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů.

1. Popis osobních údajů a rozsah jejich shromažďování
Pro účely těchto zásad se subjektem osobních údajů (dále také „subjekt“) rozumí
• zaměstnanec AUSTRO Baumaschinen s.r.o. nebo
• jakákoliv fyzická osoba, o které společnost AUSTRO Baumaschinen s.r.o. získá osobní údaje ze zdrojů uvedených v bodě 3.
U zaměstnanců AUSTRO Baumaschinen s.r.o. zaměstnavatel shromažďuje zejména osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu a osobní údaje umožňující kontakt se subjektem.
Identifikačními osobními údaji se rozumí jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li subjektu přiděleno, datum narození, adresa trvalého pobytu. U subjektu osobních údajů – fyzické osoby podnikatele je identifikačním údajem také identifikační číslo a daňové identifikační číslo.
Kontaktními osobními údaji se rozumí zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, a jiné informace obdobného charakteru.
U zaměstnanců AUSTRO Baumaschinen s.r.o. jsou osobní údaje dále předmětem zpracování v evidenci o dokončeném vzdělání, kurzech a školeních, průběhu dřívějších zaměstnání a průběhu pracovních činností, zdravotní evidenci týkající se ZPS, zdravotních omezeních a preventivních prohlídek, sociální evidenci zahrnující údaje ze systému hmotného zabezpečení (SHZ), vojenské evidenci vedené v rozsahu požadavků zvláštních předpisů. Osobní údaje o rodinných příslušnících jsou evidovány v rozsahu požadovaném zvláštními předpisy, zejména v daňové oblasti.
S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi AUSTRO Baumaschinen s.r.o. a jinými subjekty je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, může však být podmínkou pro uzavření smluvního vztahu. Rozsah požadovaných osobních údajů je vždy nezbytný pro naplnění daného účelu.

2. Prostředky ke zpracování osobních údajů
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. zpracovává osobní údaje především ve svém centralizovaném informačním systému. V listinné podobě jsou osobní údaje uloženy jako zdroje a výstupy údajů zpracovávaných v informačním systému.

3. Zdroje osobních údajů
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. osobní údaje primárně získává:
• přímo od subjektu, a to např. již při jednání o uzavření smluvního vztahu a při jeho následné realizaci, na základě souhlasu subjektu,
• z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, apod.),
• od dalších subjektů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv AUSTRO Baumaschinen s.r.o.
• ze záznamů kamerového systému střežícího majetek AUSTRO Baumaschinen s.r.o.

4. Účely zpracování a využívání osobních údajů
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává zejména:
• pro účely související s plněním povinností zaměstnavatele ve smyslu zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
• pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění, zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění, v platném znění, zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění,
• pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, např. zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění, zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, a další,
• pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz a vyhodnocování situace v oblasti řízení lidských zdrojů, ochranu svých práv a svých právem chráněných zájmů.

5. Způsob zajištění ochrany osobních údajů
Osobní údaje jsou v AUSTRO Baumaschinen s.r.o. pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou.
Ochranu osobních údajů v rámci AUSTRO Baumaschinen s.r.o. metodicky řídí a kontroluje jednatel společnosti. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Likvidace osobních údajů je prováděna, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány nebo na základě žádosti subjektu.

6. Poskytování osobních údajů
AUSTRO Baumaschinen s.r.o. poskytne osobní údaje státním orgánům příp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy.
Dalším subjektům budou osobní údaje poskytnuty, pokud je to nezbytné pro ochranu práv AUSTRO Baumaschinen s.r.o., např. při uplatnění pojistného nároku, soudním exekutorům, soudům, insolvenčním správcům apod. Rozsah poskytnutých osobních údajů bude omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
Osobní údaje dále AUSTRO Baumaschinen s.r.o. poskytuje specializovaným externím zpracovatelům, které pro AUSTRO Baumaschinen s.r.o. provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Takovýto zpracovatel musí AUSTRO Baumaschinen s.r.o. poskytnout dostatečné záruky o zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů srovnatelném s obecně dosaženým standardem. Ochrana osobních údajů subjektů se zpracovatelem musí být součástí smluvního ujednání.
Se souhlasem subjektu nebo na jeho pokyn mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším zpracovatelům.

7. Možnosti subjektu osobních údajů při zpracování a předávání osobních údajů
S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu, zpracovává AUSTRO Baumaschinen s.r.o. osobní údaje výhradně se souhlasem subjektu. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém AUSTRO Baumaschinen s.r.o. poskytne, či zda jej případně omezí nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt může v průběhu smluvního vztahu písemně oznámit AUSTRO Baumaschinen s.r.o., že rozsah souhlasu upravuje či mění nebo že souhlas odvolává. Rozsahem poskytnutého souhlasu je AUSTRO Baumaschinen s.r.o. vázána.

8. Přístup subjektu osobních údajů ke svým osobním údajům a povinnost AUSTRO Baumaschinen s.r.o.
Informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu AUSTRO Baumaschinen s.r.o. zpracovává, si subjekt může vyžádat v sídle AUSTRO Baumaschinen s.r.o. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu vyhotoví AUSTRO Baumaschinen s.r.o. bez zbytečného odkladu a předá ji subjektu osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za poskytnutí informace může AUSTRO Baumaschinen s.r.o. vyžádat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím.
Pokud subjekt zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany AUSTRO Baumaschinen s.r.o. nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje. Se svými podněty se může subjekt obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Informace o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně
Tyto zásady jsou v platném znění vždy poskytnuty každému subjektu před získání osobních údajů.
S pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je subjekt seznámen nejpozději při uzavírání smluvního vztahu. V této souvislosti je subjekt také požádán, aby se vyjádřil k AUSTRO Baumaschinen s.r.o. navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů a svůj souhlas projevil písemně.